یک آزمون تست هوش فارسی که به طور اختصاصی برای وب سایت هوش پارسی طراحی شده است که شامل پنجاه سوال هوش است . بعد از پاسخ گویی به سوالات در پایان بر روی گزینه ی ” دریافت نتیجه ” کلیک کنید تا ضریب هوشی شما مشخص شود .

سوال هوش

تنها قبل از آغاز این آزمون بایستی به چند نکته اعتنا نمایید: اول این که تو این آزمون فقط سی دقیقه فرصت دارید بنابراین روی هر پرسش زیاد فرصت تلف نکنید نکته دوم این که این آزمون هم پرسش سهل و هم دشوار داره و نکته انتها این که اگه سوال هوشی محاسبات داشت مورد نیاز نمی باشد مطمئنا ذهنی انجام بدید بنابراین اگه حاضر اید شروع نمایید.

سوال هوش 1

احسان 300 تومان دارد که از سه برابر پول رضا 30 تومان بیشتر است . رضا چند تومان پول دارد؟
120 90 110

آزمون تست هوش 2
چند ماه 29 روز داد ؟
12 2 6 1
سوال هوش 3
احمد 48 ریال سکه های 5 ریالی و 2 ریالی دارد . تعداد تمام سکه ها 12 تا است . چند تا از سکه ها 2 ریالی است ؟
6 4 10 8
آزمون تست هوش 4
باغی است به شکل مربع ، که قطر آن 50 متر است. مساحت آن را بیابید ؟

1350 1300 12501400
تست 5

در اين سری ، عدد بعدی كدام است ؟ 13و 8 و 4 و1

19 18 17 16

آزمون تست هوش6

كدام كلمه به بقيه ارتباطی ندارد؟

مشتری پوپك پلوتن زحل

سوال هوش 7

در اين سری عددی ، عدد بعدي كدام است ؟ 32و 16و8 و4 و 2

64 40 48 33

آزمون تست هوش 8

حرف بعدی؟ A,D,G,J
K M N L
سوال هوش 9

كدام حرف به دنباله این حرف ها ارتباطی ندارد ؟

Q,P,O,N,X,M

X O N P

تست 10

در سری زیر عدد بعدی کدام است ؟ 2,5,11,23

53 47 41 24

سوال هوش 11

می خواهیم سه میله چوبی هرکدام به طول 135 سانتی متر را به قطعات 45 سانتی متری ببریم. چند برش برای این کار لازم است ؟

8 9 3 6

آزمون تست هوش 12

يک قايق هميشه :

شناور است وزن دارد آلومينيم دارد ماهي دارد

سوال هوش 13

از یک ورزشکار پرسیدند چند سال داری ؟ و او پاسخ داد در واقع زندگی من از 7 سال پیش که ورزش می کنم شروع شده است . و می توان گفت که 80 درصد عمر من به بطالت سپری شده است . او حالا چند سال دارد ؟

4028 3035

آزمون تست هوش 14

10 مرد، 3 خانه را در 60 روز رنگ مي كنند ، پس 5 مرد ، 150 خانه را در چند روز رنگ مي كنند ؟

سی روزصد و بیست روز پانزده روز شصت روز

تست15

عدد بعدی؟ 3,7,9,8,27,5

81 54 19 4

آزمون تست هوش 16

اگه همه اسب ها دارای زين باشند ، پس اسب های پير:

زين هاي بزرگي دارند زين دارندزين هاي كهنه دارندزين ندارند
سوال هوش 17

كدام كلمه نسبت به کلمات زیر بی ارتباط است ؟

خسته خسته كننده ملال آوركسل كننده
آزمون تست هوش 18

من چند سال دارم ؟ درصورتی که سن من به 5 و 7 بخش پذیره ومجموع دو رقم آن برابر 8 است ؟
45 30 70 35

سوال هوش 19

با كلمات زير مي توان يك جمله ساخت ، آيا جمله درست است يا نادرست ؟

است -شير- سرد- هميشه

نادرست درست
تست 20

می شود با کلمه های زیر جمله ساخت ؟ هيچ – وقت – نمي خوابند – بزرگ سگ هاي

نادرست درست

سوال هوش 21

يک مرد در شش دقيقه چقدر مي تواند بدود ؟ درصورتی که با يك سوم سرعت خودرویی كه با سرعت 30 مايل در ساعت حرکت می کند ، بدود ؟

60 3 1.67 1

آزمون تست هوش 22

يكي از دنباله هاي زير وارونه دنباله ديگر است به جز در مورد يك حرف عضو سري، آن حرف كدام است؟ A,C,B A,B,C

A B C

سوال هوش 23

اگه در يک ماه ، دوشنبه روز بیست و یکم باشد ، روز اول ماه چه روزي است؟

يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه 5 شنبه جمعه شنبه
تست 24

كدام كلمه با بقیه کلمه ها بی ارتبلط است؟

پلاستيك زرد بزرگ موز
سوال هوش 25

اگر دو نقطه یک خط را تعريف كنند، بنابر این سه نقطه:

يك كلمه را تعريف مي كنند يك صفحه را تعريف مي كنند يك ماشين را تعريف مي كنند يك درياچه را تعريف مي كنند

آزمون تست هوش 26

فاصله بین دو شهر 200 کیلومتر است . یک اتوبوس این فاصله را در 150 دقیقه طی می کند. سرعت آن چند کیلومتر بر ساعت است؟:

50 80 90 60

سوال هوش 27

مجموع دو عدد 60 و خارج قسمت آنها 4 است . عدد کوچک چند است ؟

8 10 12 15
آزمون تست هوش 28

عدد یا حرف بعدی ؟

A , 6 , B , 4 , C , 9 , D

7 5 E 10

سوال هوش 29

از جهت معنا ” شتاب كردن ” به كدام كلمه شبیه هست ؟

حفاري كردن مانع شدن كمك كردن كار
تست 30

بيست درصد 25%، 20 كدام عدد زیر است ؟

5 4 1/41

سوال هوش31

حيوانات هميشه:
غذا دارند بچه دارندمو دارند بدن دارند

تست 32

خيابان ها هميشه :
تير چراغ برق دارند عرض دارند خط دارندپايانه گاز دارند
سوال هوش 33

“مختصر و مفيد” از جهت معنی به کدام کلمه زیر شبیه است ؟

فشار بلند كوتاه موش

آزمون تست هوش 34

گاو براي گوزن مثل ماديان است براي:

توله سگآهو اسب موتور سيكلت
سوال هوش 35

راديو ها هميشه:
دسته دارند چراغ دارند موسيقي پخش ميكنند شكل و شمايل دارند

آزمون تست هوش 36

چن عدد بين 100 و 300 با 2 شروع میشود و يا با 2 ختم می شود ؟

120 110 100 40 20

سوال هوش 37

در یک خانواده پدر و مادر و فرزندان آن ها زندگی می کنند. در این خانه هر پسر دارای 2 برادر و هر دختر دارای یک خواهر است . خانواده آنها چند نفری است ؟

7 8 5 6

تست 38

سهم علی دو برابر سهم هر کدام از شریک هایش است ، 3 تا شريك ديگر سهم ها شان مساوی همدیگر است ،چند درصد از كل سود سهم علی است ؟

66.67% 50% 40% 25%

سوال هوش 39

اگه هیچ سگی نتوانند پرواز کند ، اما بعضي از سگ ها بتوانند آواز بخوانند پس :

سگها پرواز نمي كنند همه سگها نمي توانند آواز بخوانند بعضي سگها پرواز مي كنند

تست 40

اگه همه ماشينها سبز هستند پس:

ماشين هاي كوچك سبز هستند وانت ها سبز نيستند اتوبوس ها سبز هستند تويوتا ها سياه هستند
سوال هوش 41

كدام عدد به آن اندازه از 10 بزرگتر است كه كوچكتر از نصف آن چه 10 از 50 كمتر است ؟
30 25 20 15

آزمون تست هوش 42

مجموع دو تا عدد 80 هست ، اگه يكي 5 واحد از عدد ديگر بزرگ تر باشد، عدد بزرگتر كدام است ؟

80 45.5 42.5 40

سوال هوش 43

نقش پدر و مادر نسبت به فرزندان شان در سالهاي اخير تغيير کرده به صورتي كه كمتر شد است ، اما هنوز روان پزشكان كودك اعتقاد دارند كه نقش اساسي والدين بطور ذاتي:

بي ارزش است حمايت و مراقبت است تغييير كرده است تغيير نكرده است
آزمون تست هوش 44

كلمات زير مي تونند طوري چيده شوند كه يك جمله ساخته شود ، جمله زیر درسته یا نادرست ؟ باران – در هيچوقت – تهران – نمي بارد

نادرست درست
سوال هوش 45
در یک بزرگراه دو اتومبیل از یک نقطه واحد در جهت مخالف هم، هم زمان راه می افتند هر اتومبیل 3 مایل راه می روند، سپس به سوی چپ پیچیده و 4 مایل حرکت مي كند اتومبیل ها چه فاصله ای با هم دارند ؟

14 10 7 6 5

آزمون تست هوش 46

جانور شناسي برای شناختن ميمون است ، همان طور كه گياه شناسي برای شناختن:
رز موش دانشجو شيشه
تست 47

ايتاليا برای اروپا است، همان طور كه چین برای :
چين است ژاپني ها است ايتاليايي ها است آسيا است
آزمون تست هوش 48

كدام گزینه به کلمات زير متعلق نيست ؟

گيلان سمنان لرستان لوت

سوال هوش 49

نسبت ماه به زمين ، مثل نسبت زمين است به :
مشتری خورشيد ماه واره ها فضا
تست 50

یک دانش آموز 8 سکه یک تومانی و دو تومانی دارد. حداقل و حداکثر پول او چقدر است ؟
1-18 2-14 5-12 9-15


آزمون هوش

پایان آزمون سوال هوش

چگونه بود ؟ مشکل بود یا آسون ؟ ضریب هوشی تون چنده ؟ این آزمون شما رو عضو کدوم دسته از اشخاص محسوب کرد ؟ به هر حال امیدواریم از این آزمون آزمایش هوش لذت مکفی رو برده باشید در ضمن اگه دوست باشید آزمون های دیگه ای هم داریم که پیشنهاد می کنیم اونا رو هم امتحان نمایید.

بیشتر بخوانید >>>  یکی از معتبرترین تست هوش های آنلاین+10هاتست هوش متنی جدید

آزمون هوش

ضریب هوشی

بر مبنای آمار و اطلاعات داده گشته ضریب هوشی ایرانیان به صورت میانگین 84 است که برای بسیار زیادی از نخبگان ایرانی عامل تعجب بود. در هر حال با اعتنا به نظریه ” ترقیق هوشی ” که حول تعیین ضریب هوشی ایرانیان در سال 1379 ارائه گردیده بود، دلیلی بر این مدعاست.

آزمون هوش

ضریب هوشی چه هست و اهمیت آن در چیست ؟ ؟ ؟

ضریب هوشی عبارت است از تقسیم کردن سن عقلی هر فرد بر سن تقویمی وی که این عدد بایستی ضرب در عدد 100 گردد و اگر در صورتی که این دو عدد یعنی سن تقویمی و سن عقلی فرد با یکدیگر برابر باشد ، ضریب هوشی وی برابر عدد 100 خواهد بود که البته این عدد ضریب هوشی برای افراد مختلف بسته به هوش آن افراد متفاوت می باشد . برای به دست آوردن سن عقلی راه های فراوانی موجود می باشد که جهت محاسبه آن از یک سری

ازبین روش های متفاوت موجود برای اندازه گیری هوش ، معروف ترین آن ها امتحان IQ ( مقدار هوش ) می باشد که یک روش استاندارد برای اندازه گیری مقدار هوش انسان به عنوان یک دستاورد برجسته است .
اندازه گیری مقدار هوش مرتبط با سن افراد می باشد و کلمه و معنی نتیجه تقسیم یک مقدار عددی به دیگری است . یک تعریف هوش ، توانایی ذهنی یا سرعت ذهن می باشد .
به طور کلی توانایی ذهنی افراد به صورت یک نرخ ثابت تا سن 13 سالگی در حال رشد می باشد . بعد از این نشان داده شده که این نرخ شروع به نزول کرده و بعد از سن 18 سالگی پیشرفتی حاصل نمی شود مگر بسیار ناچیز .
زمانی که IQ یک بچه اندازه گیری می شود بچه مورد نظر در یک تست IQ برابر 120 خواهد داشت یا : ( 12/10) * 100 = 120
چون بعد از 18 سالگی دیگر پیشرفتی در هوش حاصل نمی شود ، افراد بالغ باید با یک تست IQ با میانگین 100 و نتایج بالا و پایین این میانگین بر اساس تست های شناخته شده تست شوند .
همانند پراکندگی های فراوان پدیده های طبیعی ، پراکندگی IQ براساس نمودار شکل زیر مانند یک منحنی ناقوسی ( زنگوله ای ) است که در آن نمره با میانگین 100 می باشد و تناسبات مشابه در بالا و پایین این مقدار اتفاق می افتد .
انواع مختلف از تست IQ می باشد . برای مثال کتل ، استتفورد – بینت و وسلر هر کدام مقیاس های متفاوت خود را برای هوش دارا می باشند .
IQ- تست استفورد – بینت به مقدار زیادی شامل تست های زبانی می باشد که در ایالات متحده به طور فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد . تست وسلر شامل دو بخش جدا ( تست زبانی و عملکردی ) که هر کدام با درجه های مخصوص می باشند .
تست های فکری وسایل اولیه اندازه گیری ذهنی هستند . در کلمه “Psychometric” کلمه phycho به مغز ذهن و metric به معنی اندازه گیری کردن می باشد . دو نوع تست توانایی های طبیعی فرد و دیگری تست های شخصیتی که خصوصیات شخصیتی فرد را اندازه گیری می کنند .

بیشتر بخوانید >>>  5 تا تست هوش فارسی جالب و خواندنی با جواب (از دست ندید)

آزمون هوش

ضریب هوشی ملل مختلف جهان

برای به دست آوردن اطلاعات در زمینه ضریب هوشی اقوام و ملل مختلف بین کشورهای جهان مطالعات بسیاری انجام گردیده است .
بطور مثال ضریب هوشی برای مردم انگلیس و آمریکا تقریبا 100 است . همچنین برای مردم کشورهای ژاپن ، چین ، کره ، هنگ کنگ و تایوان حدود 105 و برای کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا و همچنین ترکیه بین 78 تا 90 و برای کشورهای آفریقایی پایین تر از صحرای آفریقا بین 65 و 75 می باشد . جالب است بدانید که کشور ما در رتبه بندی بین 185 کشور جهان جایگاه 97 را با ضریب هوشی متوسط 84 دارا می باشد .
ولی در صورتی که متوجه تفاوت های ضریب هوشی بین دو کشور شویم اگر به تفاوت ژنتیکی قائل شویم در این حالت به نحوی به معنا و مفهوم نژاد یا ژن برتر می باشد .
از عوامل محیطی که بگذریم ، عامل های محیطی بسیاری بر روی ضریب هوشی نیز تاثیر می گذارند . به طور مثال اوضاع تغذیه افراد مخصوصا در دوران کودکی ، استرس های روانی ، وجود فقر عاطفی و ارتباطی و همچنین کمیت و کیفیت تحصیلات افراد همه و همه بر روی ضریب هوشی افراد موثر می باشد .

بیشتر بخوانید >>>  مجموعه بی نظیر تست هوش تصویری و سوالات تست هوش

آزمون هوش

مهاجرت نخبگان و ضریب هوشی

مهاجرت کردن افراد نخبه تاثیر بسیار مخربی بر روی توسعه ملت های مختلف می گذارد . این چیزی بدیهی و سهلی است که بار توسعه و پیشرفت یک جامعه بر روی دوش افراد باهوش و نخبه آن ملت می باشد . با این حال اگر در یک جامعه تمام شرایط به گونه ای پیش برود که افراد هوشمند و نخبه از آن کشور خارج شوند هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت آثاری مستقیم و غیر مستقیم بر روی جامعه می گذارد . یکی از این آثار غیر مستقیم این است که ذخیره ژنتیکی یک کشور در دراز مدت تحت تاثیر قرار می گیرد و در آینده ضریب هوشی آن کشور دچار اخلال می گردد .
در این مورد بیش از پنجاه سال در کشور اسکاتلند مطالعه شده است . تقریبا از اوایل قرن بیستم تعداد بسیاری از افرادی که در اسکاتلند تحصیل کرده اند به کشور انگلستان مهاجرت نموده اند . به طور متوسط حدود 17.2 درصد از افراد تحصیل کرده در انگلستان به انگلستان مهاجرت کرده و به طور متوسط ضریب هوشی این افراد حدود 108.1 می باشد .
این قضیه سبب شد تا متوسط ضریب هوشی مردم اسکاتلند به طور متوسط حدود یک امتیاز نسبت به نسل قبل کاهش پیدا کند که در نتیجه اسکاتلندی ها در اواسط قرن بیستم به کم هوش ترین ملتی که در اروپا هستند با ضریب هوشی متوسط 97 تبدیل گردیدند .
در مورد کشور ایران نیز بر اساس آمارهایی که صندوق بین المللی پول ارائه کرده است، کشور ایران در بین شصت و یک کشوری که در حال توسعه هستند یا هنوز توسعه نیافته اند رتبه اول را از جهت میزان مهاجرت نخبگان به سایر کشورها را دارد که این ضریب مهاجرت برابر با 15 می باشد . طبق گفته ها کشور ایران در طی سی سال گذشته از جهت مهاجرت نخبگان دچار سه واحد کاهش ضریب هوشی متوسط ایرانی ها گشته است . این قضیه مهاجرت نخبگان نه تنها باعث کاهش ضریب متوسط آن سرزمین خواهد شد، همچنین باعث می گردد که آن کشور از نوابغ تهی مانده و از توسعه های احتمالی محروم بماند .
با توجه به فهرست زیر که در آن نام یک سری افراد دارای ضریب هوشی بالا هستند به سادگی می توان دریافت که نوابغ تاثیر بسیار بسیار بسیار فراوان بر وضعیت های مختلف کشور در هنگام مواجهه با بحران دارند . با توجه به این موارد می توان نتیجه گرفت که ملتی قهرمان ندارد ، هیچ چیز ندارد .
حال نگاهی به فهرست اسامی براساس ضریب هوشی این نوابغ خواهیم داشت :
• لئوناردو داوینچـــی ( دارای ضریب هوشی 220 )
• گـــوته ( 210 )
• پاســـکال ( 195 )
• نیوتن – لاپلاس – ولـــتر ( 190 )
• دکارت – گالیله ( 185 )
• کــــانت ( 175 )
• داروین – موزارت (165 )
• بیل گیتــــس – کوپـــرنیک – انیشتین ( 160 )