همیشه از خدا بخواهید

چشمانی داشته باشید که صفات بهترین را در بقیه ببینند…

دلی که زشت کارترین ها را درگذرد….

ذهنی که کارهای ناشایست ها را فراموش کند …

و روحی که هرگز ایمانش به او را از دست ندهد

جمله زیبا حرفهای زیبا

دو دسته آدم داریم:

یا غرور شونو زیر پا میذارن و با بقیه زندگی میکنن،

یا بقیه را زیر پاشون میذارن و با غرور زندگی میکنن.

جمله زیبا حرفهای زیبا

جمله زیبا حرفهای زیبا مفهومی

آدم ها نادان به دنيا مى آيند نه احمق

آنها تبا یادگیری اشتباه احمق می شوند!

بدترین دشمن خوشبختی و آزادى انسان ها دفاع احمقانه از عقايد و فکر غلط است.

جمله زیبا حرفهای زیبا

جمله زیبا حرفهای زیبا

ﺩﻭﺳﺖ مهربان ﻏﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ ﺍﻣﺎ سعی ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻤﻬﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭼﺘﺮ بزرگ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،

ﺍﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ خوشحال ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ باشیم.

عشق ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ

ﺑﯿﺸﺘﺮ نفرت ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﺳﺖ

جمله زیبا حرفهای زیبا

جمله زیبا حرفهای زیبا ناب

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ..

ﺍﻭﻧﻲ ﻛﻪ همیشه ﻣﻲ ﮔﻔﺖ “ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ” ، ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺖ!

ﺍﻭﻧﻲ ﻛﻪ “ﻗﻮﻳﺘﺮ ” ﺑﻮﺩ، ﻛﻤﺘﺮ زورگو بود

ﺍﻭﻧﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻴﮕﻔﺖ “ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩﻡ” ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

بیشتر بخوانید >>>  متن های عارفانه، عارفانه های زیبا و پر معنا

ﺑﻪ خودش ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩ!

ﺍﻭﻧﻲ ﺻﺪﺍﺵ یواش ﺑﻮﺩ، ﺣﺮﻓﺎﺵ موثر تر ﺑﻮﺩ!

ﺍﻭﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، بیشتر

عاشق بقیه بود

ﺍﻭﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ” ﻃﻨﺰ ” ﻣﻴﮕﻔﺖ، ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻱ ﺗﺮ

فکر ﻣﻴﻜﺮﺩ

جمله زیبا حرفهای زیبا

جمله زیبا الهام بخش حرفهای زیبا

از پیری فرتوت پرسیدند ،کی انسان پیر می گردد؟

گفت: دقیقا آن زمان که از گذشته خود پشیمان شده و حرص آن را بخورد.

جمله زیبا حرفهای زیبا

جمله زیبا حرفهای زیبا

وقتی برای بقیه لقمه بزرگ تر از دهانشان باشی،
آن ها فقط میتوانند “خردت کنن”تا برایشان اندازه شوی…
پس مراقب رفیق هایت باش

نظرات خود درباره جمله زیبا و حرفهای زیبا را با ما درمیان بگذارید. جمله زیبا ی خود را در این صفحه حرفهای زیبا با ما به اشتراک بگذارید. سپاسگذاریم.

لطفا اشتراک گذاری نمایید