عکس جملات زیبا: ای خدا به من بیاموز:

دوست بدارم کسی را، که دوستم ندارد

محبت بورزم به کسانی، که عاشق من نیستند

دوستی کنم به کسانی، که محبتی در حق من نکردند

گریه کنم با کسانی، که به هیچ وجه غمم را نخوردند

و بخندم با کسانی، (عکس جملات زیبا)

که به هیچ وجه شادیهایشان را با من تقسیم نکردند

عکس جملات زیبا متن زیبا با عکس

وقتی کاری اجرا نمی شه، یقینا خیری توی اون هست

وقتی دشوار پیش بیاد ، بدون شک حکمتی داره

وقتی کسی را از دست می دهی ، بدون شک لیاقت تو را نداشته

وقتی تو زندگیت ، زمین بخوری بدون شک چیزی میباشد که بایستی یاد بگیری

وقتی بیمار می شی ، حتماً جلوی یک واقعه بدتر گرفته شده

وقتی دیگران بهت بد می کنند ، حتماً وقتشه که تو نیکو بودن خودتو

نشون بدی (عکس جملات زیبا)

وقتی حادثه نا مناسب و یا مصیبتی برایت پیش می یاد ، حتماً داری امتحان می دی

وقتی تمام درها به روت بسته می شه، حتماً پروردگار می خواد پاداش کبیر

بابت شکیبایی و بردباری بهت بده (متن زیبا با عکس)

وقتی مشقت پشت دشواری می یاد ،حتماً وقتشه روحت متعالی بشه

بیشتر بخوانید >>>  مطلب زیبا: متن زیبا کوتاه و گنجینه مطلب زیبا ناب

وقتی دلت تنگ می شه ، حتماً وقتشه با خدای خودت تنها باشی

عکس جملات زیبا متن زیبا با عکس

عکس جملات زیبا: متن زیبا با عکس جالب

بزرگترین درد برای یک آدم همین میباشد که

نه علم کافی برای حرف زدن داشته باشد

نه فکر مورد نیاز برای خاموش ماندن

متن زیبا با عکس

عکس جملات زیبا: متن زیبا با عکس

چه بسا کسی که روزی با تو لبخندی بر لب داشته فراموش کنی (متن زیبا با عکس)

ولی حاشا آنرا که با تو اشک ریخته را به هیچ وجه از ذهن فراموش نمی کنی

عکس جملات زیبا

عکس جملات زیبا: متن زیبا با عکس زیبا

اونی که زود ناراحت میشه

زود میره، زود هم میاد

اما اونی که دیر گریه می کنه

دیر میره ، اما هرگز نمیاد

لطفا اشتراک گذاری نمایید