عکس نوشته های عارفانه: قیمت آدمها به حضورشان نمی باشد

به اضطرابی می باشد که با نبودنشان با پا میکنند

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

ابرها بر آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین و انسانها به مهر یکدیگر

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

عکس نوشته های عارفانه

در بد ذات ترین ما آنقدر مهربانی هست، و در بهترین ما آنقدر بد ذاتی هست

که هیچ کدام از ما را مناسب نمی باشد، که از بقیه نقص جویی کنیم

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

تصاویر عارفانه

بهتر می باشد ثروتمند روزگار بگذارانی تا اینکه ثروتمند بمیری

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

عکس نوشته های عارفانه

رودها صدای زیبایشان را از دست خواهند داد، در صورتی که سنگها را از جلو راهشان برداریم

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

تصاویر عارفانه

به چیزی که گذشت حزن نداشته باش، به چیزی که از آن آمد بخند

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

عکس نوشته های عارفانه: تصاویر عارفانه زیبا

حیات زیباست نا زیبایی های آن فکر ماست

در مسیرش هر آنچه نازیباست همان کم کاری ماست

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

عکس نوشته های عارفانه

حیات بافتن یک فرش می باشد، نه آن نقش و رنگ که خودت مى خواهى،

نقشه را اوست که ترسیم کرده، تو در همین بین تنها بافنده هستی،

نقشه را نیکو ببین، نکند در انتهای قالیبافی، قالى زندگى ات را نخرند!

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه زیبا

عکس نوشته های عارفانه: تصاویر عارفانه

قوی کسی می باشد که به مسائل و مصائب حیات بخندد

بیشتر بخوانید >>>  متن زیبا برای لاین: متن های زیبا برای لاین، کوتاه و جالب و باحال

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

تصاویر عارفانه

هر عابری محرم راز نگردد، صحرای نمکزار چمنزار نگردد

هرجا که رسیدی نکن ای دوست طرح رفاقت، هر بی سرو پا یار خوش الحان نگردد

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

تصاویر عارفانه جالب

گذشته های قدیم را خواهم بخشید ،

برای اینکه قدیم همچون کفش های کودکیم نه فقط برایم کوچکند

بلکه با همان ها از برداشتن گام های بلند نیز ناتوان هستم

عکس نوشته های عارفانه تصاویر عارفانه

عکس نوشته های عارفانه: تصاویر عارفانه ناب

عاشق باش بر قبیله آفتابگردان ها که قبله نمای خورشیدند و همیشه رو به سوی او می سایند و چنانچه قدمی افرازند برای دیدن نور می باشد و نه از روی تکبر

لطفا اشتراک گذاری نمایید