خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات عارف و دانشمند بزرگ و صاحب کتاب گران سنگ مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری می باشد. ابتدا شرحی بر زندگینامه خواجه عبدالله انصاری خواهیم نگاشت و در ادامه زیباترین های مناجات خواجه عبدالله انصاری را با هم مرور خواهیم کرد.

خواجه عبدالله انصاری