در مقاله زیر ابتدا زندگینامه فروغ فرخزاد را کمی ورق خواهیم زد. سپس اشعار فروغ فرخزاد را خواهیم خواند و از گنجینه شعر فروغ فرخزاد لذت خواهیم برد.

فروغ فرخزاد شعرهای فروغ فرخزاد