شعر طنز یکی از جالب ترین موضوعات می باشد و بسیاری از صفحات به شعر طنز و همچنین شعر کوتاه اختصاص یافته اند. در ذیل نیز چند شعر کوتاه و همچنین شعر طنز را می خوانید.

شعر طنز کوتاه