مهدی اخوان ثالث متخلص به (م-امید) یکی از شاعران نامدار معاصر ایرانی می باشد که تصمیم داریم تا زندگینامه این شاعر توانا را بازگو نماییم و در ادامه زیباترین اشعار اخوان ثالث مخصوصا شعر زمستان اخوان ثالث را با هم بخوانیم.

اخوان ثالث مهدی اخوان ثالث