کم بودند شاعران زنی که توانستند هنر شعری خود را به جامعه نشان دنهند و خود را در تاریخ ادبیات پارسی جاودانه کنند. در میان این شاعران انگشت شمار پروین اعتصامی بی شک ماندگارترین است پس بر آن شدیم تا شرحی بر زندگینامه پروین اعتصامی بنویسیم تا بیش تر و بیش تر این چهره هنری برای جامعه شناخته شود. در ادامه شرح زندگینامه پروین اعتصامی را با هم مرور می کنیم و پس از آن زیباترین اشعار پروین اعتصامی را با هم ورق می زنیم.

زندگینامه پروین اعتصامی اشعار پروین اعتصامی