در این صفحه سعی داریم قدری مختصر با زندگینامه استاد سخن سعدی شیرازی آشنا شویم و به بیان سبک و شیوه اشعارش در گلستان سعدی و بوستان سعدی بپردازیم و همچنین زیباترین اشعار گلستان و بوستان و دیگر آثار گران قدر این شاعر بزرگ پارسی را مرور نماییم.

سعدی گلستان سعدی بوستان سعدی