آبجیم بدو بدو از اتاقش اومده میگه داداش شارژ داری باید به یکی زنگ بزنم؟
من: نه.
آبجیم:مامان بابا شارژ داره گوشیتون؟
مامان.بابا: نه
آبجیم:ای بابا خصیصا نمیخواد اصن با گوشیم خودم زنگ میزنم.
فک و فامیله داریم ما ؟عایا؟

فک و فامیله داریم