زن باس یه دنده نباشه . . .
دنده یک باشه . . .
سنگیییییییییییین . . .

زن باس