ضرب المثل ها در تمام اقوام و نژاد ها وجود دارند و بیان کننده اندرز و مفهومی مهم می باشند که به تجربه در طول سالیان به اثبات رسیده اند. ضرب المثل انگلیسی هم جزو شناخته شده ترین ها می باشند که در ادامه می توانید بهترین های انگلیسی همراه با معنای و معادل فارسی را مشاهده کنید. امیدواریم از همین ضرب المثل های انگلیسی حظ ببرید.

ضرب المثل انگلیسی