پولدار که باشی برف بهانه ای میشود برای اسکی رفتن با دوستان و لذت بردن از زندگی
اما خدا نکند فقیر باشی و برف ببارد
از بیکارشدن پدر کارگرت بگیر تا غم پاره بودن کفشایت. وچکه کردن بام خانه . خدایا … …..
چرا پول تعیین کند که برف نعمت است یا عذاب؟ چراااا ؟؟؟(اس ام اس زیبا)

اس ام اس زیبا