می دونی درد یعنی چی ؟ ؟ ؟
وقتی که کنار خیابون وایستادی می بینی یه مرد میره داخل گوشت فروشی بعد از چن لحظه دست خالی میاد بیرون
بعدش میره میوه فروشی بازم دست خالی میاد بیرون
خدایا هم هوای اونا رو داشته باش هم هوای ما رو . . . . . الهی آمین . . . . .(اس ام اس دوستانه)

اس ام اس دوستانه