(اس ام اس خیانت)بی من اگر آرامی . . . من نمی خواهم کنارم باشی

باشکست ثلبم تو اگر پیروزی . . . آرزوی دل من نیز کامیابی توست
من از آن ترسانم که مبادا خاری به دلت ریش آرد

اس ام اس خیانت