من همیشه از بچگی نقاشیم خوب بوده …
انقدر درد کشیدم …
انقدر حسرت کشیدم …
انقدر نداری کشیدم …
اینا رو نمیگم دلت بسوزه …
اینا رو میگم یذره چشاتو وا کنی مشتی …
ما هم آدمیم ..

اس جدید