هر ظرفی مظروف خود را میطلبد.برای مثال قدرت و اختیار,شعور و عقل و درک و جنبه استفاده از آن را میطلبد.کاش هنگامی که قدرت در دستانمان خودنمایی میکند ذره ای به فکر فردای خود نیز باشیم.
در جستجوی بی نهایت – دنیل.آر.آر(اس ام اس فلسفی)

اس ام اس فلسفی